TÜRK VERGİ SİSTEMİ SORULARI 8-15 ÜNİTELERİN SORULARI FİNAL

1-aşagıdakilerin hangisinin geliri geliri kurumlar vergisine tabi degildir?
cevap:adi komandit şirket
2-kurum kazancının tespitinde GVK da belirtilen hangi kazanca ilişkin hükümler uygulanarak belirlenir?
cevap:ticari
3-kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan istisnalardan biri degildir?
cevap:telif kazançları istisnası
4-risturn istisnasından aşagıdakilerden hangisi yararlanır ?
cevap:kooperatifler
5-egitim hizmetlerinde istisna kapsamındaki kurumların elde ettikleri kazançları kac hesap dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
cevap:5
6-kurumlar vergisi mükelleflerinde tam ve dar mükellef ayırımı aşagıdakilerden hangisine göre yapılır?
cevap:kanuni ve iş merkezlerinin türkiye de bulunup bulunmadıgına bakılarak
7-tasarruf mevduatı sigorta fonuna borçlu durumda bulunan bankaların taşınmaz satışlarının yüzde kaçlık kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?
cevap:%75
8-tüketim kooperatiflerinde risturn hesaplanmasında aşagıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
cevap:dayanıklı tüketim malı alımları
9-menkul kıymetler yatırım fonu aşagıdakilerden hangisi tarafından kurulur?
cevap:bankalar
10-aşagıdakilerden hangisi hisse seneti ihraç edebilir?
cevap:anonim şirketler
11-aşagıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerinden biri degildir?
cevap:sermayesi sabittir
12-aşagıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilemez?
cevap:öz sermaye üzerinden ödenen faizler
13-aşagıdakilerden hangisi kurum kazancı tespitinde gider olarak indirilir?
cevap:sözleşme geregince ödenen tazminatlar
14-kurumların geçmiş yıl bilançolarına göre meydana gelen zararlarını en fazla kaç yıl içinde matrahtan indirim konusu yapabilirler?
cevap:5 yıl
15-şirketlerin genel kurul toplantıları ne zaman yapılır?
cevap:hesap döneminin kapanışını takip eden 3 ay içinde
16-x anonim şirketi genel kurul nedeniyle yaptıgı harcamalardan hangisini indiremez ?
cevap:kokteyl ,ziyafet,seyahat giderlerini
17-aşagıdakilerden hangisi ,kurum kazancından gider olarak indirilir?
cevap:geçmiş 5 yılın zararları
18-kurumlar vergisi mükellefleri ,kurum kazançlarını hangi usule göre tespit etmek zorundadır?
cevap:bilanço
19-kurum kazancını işletme usulune göre tespit etmek isteyen kurumlar nereden izin almak zorundadırlar?
cevap:maliye baknlıgı
20-aşagıdakilerden hangisi ,kurum kazancından gider olarak indirilemez?
cevap:sermayesi paylara bölünmüş şirketin komanditer ortagına isabet eden kar payı
21-mükellefin işletme bünyesinde gercekleştirdigi yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma-geliştirme harcamalarının tutarının %40 ı oranında hesaplanarak yapılan indirim hangisidir?
cevap:ar-ge indirimi
22-örtülü kazanç dagıtımında emsallere uygun fiyatı hesaplamakta kullanılan ilgili mal ve hizmet fiyatının maliyetlerinin makul bir brüt kar oranı kadar arttırılması suretiyle hesaplanan yöntem hangisidir?
cevap:maliyet artı yöntem
23-transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dagıtımında ilişkili kişilerle yapılan mal ve hizmet alım veya satımında uygulana fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat ve bedele uygun olmasını ifade eden kavram hangisidir?
cevap:emsallere uygunluk ilkesi
24-aşagıdakilerden hangisi ,kullanılan sermayenin örtülü sermaye sayılmasının koşullarından biri degildir.?
cevap:alınan borcun işletmenin sermayesinin 3 katını aşması
25-emsallere uygunluk ilkesinin tespitinde kullanılan ,fiyat bedelin piyasada emsal mal ve hizmetlere uygulanan satış fiyatı ile karşılaştırılarak hesaplanan yöntem aşagıdakilerden hangisidir?
cevap:karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
26-tasfiye durumunda aşagıdakilerden hangisi servet degeri kavramına dönüşür?
cevap:öz sermaye
27-iflasta tasfiyenin başlangıç tarihi aşagıdakilerden hangisidir?
cevap:ticaret mahkemesinin iflas kararı aldıgı tarih
28-aşagıdaki işlemlerden hangisinde tasfiye zorunludur?
cevap:birleşme
30-aşagıdakilerden hangisi ,tasfiye durumunda ki bir kurumda vergi matrahını oluşturur?
cevap:tasfiye karı
31-I.tertip yedek akçenin oranı kaçtır?
cevap:% 5
32-kurumlar vergisinin taksitlerinin ödendigi ay ?
cevap:nisan
33-özel hesap dönemi 1 haziran da başlayan kurumlar ,beyannamelerini hangi ayda verir ?
cevap:ertesi yılın eylül ayında
34-hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar beyannamelerini ne zaman verirler ?
cevap:ertesi yılın nisan ayında
35-kurumlar vergisi ile gelir vergisi kesintisinin vergi dairesine bildirilmesinde kullanılan beyanname hangisidir?
cevap:muhtasar beyanname
36-kurumlar vergisi oranı yüzde kaç?
cevap:20
37-kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan gecici vergi oranı kaçtır ?
cevap:% 20
38-bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce ,alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine ne denir   ?
cevap:teslim
39-ülkemizde veraset vergisinde uygulanan usul aşagıdakilerden hangisidir?
cevap:miras payı vergisi
40-veraset ve intikal vergisi kaç yılda ve toplam kaç taksitle ödenir?
cevap:3 yılda 6 eşit taksitle ödenir
41-aşagıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisine girmez ?
cevap :bi***let,sandal
42-aşagıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisin den muaf degildir ?
cevap:fahri konsoloslara ait araçlar
43-aşagıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinin konusuna  girmez ?
cevap:traktör
44-motorlu taşıtlar vergisinin 2 eşit taksitle ödendigi aylar hangisidir ?
cevap:ocak-temmuz
45-veraset ve intikal vergisinin ödendigi taksit dönemleri aşagıdakilerden hangisidir ?
cevap:mayıs-kasım aylarında
46-aşagıdakilerden hangisi ,emlak vergisinin konusuna girmez ?
cevap:türkiye sınırları dışındaki binalar
47-emlak vergisinde meskenlere tanınan gecici muafiyet tutarı emlak vergisi degerinin kaçta kaçıdır ?
cevap:4/1  dört te biri
48-kimler emlak vergisi borcundan zincirleme sorumludur ?
müşterek malikler
49-kimler,sahip oldukları tek konut için emlak vergisi ödemez ?
cevap:emekliler
50-emlak vergisi niteligi açısından aşagıdaki vergi türlerinden hangisi içerisinde yer alır ?
cevap:özel bir servet vergisi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !